• طرح اتاق کارآفرینی در مدارس منتخب
  سیستان و بلوچستان،مازندران و خراسان جنوبی
 • بنیاد توسعه کارآفرینی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد
 • طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی زنان و جوانان مستعد
 • آغاز طرح توسعه جامعه محلی در دشتیاری(چابهار)
  توسعه جامعه محلی
 • پروژه های توسعه محلی بنیاد
  توسعه ظرفیت های مدیریتی نهادهای مدنی و توسعه جامعه محلی
 • طرح ملی مسیر کسب و کار من
  آموزش بیش از 1800 جوان مستعد

Recent Posts