• طرح اتاق کارآفرینی در مدارس منتخب
  سیستان و بلوچستان،مازندران و خراسان جنوبی
 • بنیاد توسعه کارآفرینی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد
 • طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی زنان و جوانان مستعد
 • برگزاری فاز پیشرفته طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی جوانان
 • پروژه های توسعه محلی بنیاد
  توسعه ظرفیت های مدیریتی نهادهای مدنی و توسعه جامعه محلی
 • پایان فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من
  توان افزائی جوانان

Recent Posts