كمك به شكل گيري گروه هاي خوديار زنان روستاهاي كمب و تيس شهر چابهار توسط بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان

كمك به شكل گيري گروه هاي خوديار زنان روستاهاي كمب و تيس شهر چابهار توسط بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان

طرح توسعه جامعه محلي با رويكرد كسب و كار و كارآفريني روستاهاي كمب و تيس شهر چابهار توسط بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان و با همكاري منطقه آزاد و شهرداري چابهار از سال گذشته با مطالعه مزيت هاي منطقه و شناسايي گروه هاي مخاطب آغاز شده است.
بر همين اساس همكاران بنياد طي سفري ده روزه به چابهار در فروردين و ارديبهشت سال جاري كمك كردند تا گروه هاي خوديار محلي زنان شكل بگيرد.هدف آن است كه اين گروه ها با كمك يكديگر و بعد از گذراندن آموزش هاي لازم بتوانند به درآمدزايي برسند.
در اين سفر دو نفر از زنان توانمند خانه هدي زاهدان كه از چند سال پيش تا كنون اين مراحل را پشت سرگذاشته اند و به موفقيت رسيده اند براي انتقال تجربه خود حضور داشتند و در كنار آموزش هاي بنياد،با زبان بومي درباره مسائلي همچون كيفيت كار،تشكيل گروه،انتخاب سرگروه و تجربه تشكيل صندوق هاي خوديار نكاتي را بيان كردند.
تا كنون چهار گروه خوديار در اين دو روستا تشكيل شده است. در ادامه بنياد كمك خواهد كرد اين گروه ها به توانمندي و استقلال برسند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: