بازدید زنان کارآفرین تونسی از دفتر بنیادتوسعه کارآفرینی زنان و جوانان

بازدید زنان کارآفرین تونسی از دفتر بنیادتوسعه کارآفرینی زنان و جوانان

بازدید زنان کارآفرین تونسی از دفتر بنیادتوسعه کارآفرینی زنان و جوانان

روز شنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 1397 جمعی از زنان کارآفرین تونسی از دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان دیدار کردند و از نزدیک با فعالیت های این بنیاد در حوزه کارآفرینی زنان آشنا شدند و همچنین معرفی کسب و کار خود و مسئولیت های اجتماعی خود پرداختند. این هیئت از سوی مرکز آموزش و پژوهش زنان عرب (CAWTAR) به ایران سفر کرده بودند. این موسسه در تونس درزمینه کارآفرینی زنان فعالیت می کند. در این دیدار فعالیت های بنیاد و فعالیت های انجمن زنان مدیرکارآفرین برای هیئت تونسی شرح داده شد. هدف سفر این هیئت به ایران، آشنایی با فضای کارآفرینی زنان در ایران و تبادل تجربه با زنان کارآفرین ایرانی است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: