فراخوان همکاری مشترک در طرح اتاق کارافرینی مدارس

فراخوان همکاری مشترک در طرح اتاق کارافرینی مدارس

گر در یک سازمان مردم نهاد در هر جای کشور فعال هستید و تمایل دارید یک پروژه مشترک با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ( www.foundationed.ir) در زمینه آموزش کارآفرینی به دانش آموزان اجرا کنید این فرم را تکمیل کنید:

تکمیل فرم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOZcQkFJQf956GxBzDPGyEZofJVtw_tXHBTBVPq-a6XZMSg/viewformجهت آشنایی بیشتر با طرح اتاق کارآفرینی مدارس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به لینک زیر مراجعه کنید:

اتاق کارآفرینی مدارس

http://www.foundationed.ir/fa/page/7/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD

این نوشته را به اشتراک بگذارید: