به پیشواز آینده می رویم

 بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان دارای مقام مشورتی خاص از مجمع اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحدECOSOC

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، به کوشش تعدادی از کارآفرینان و مدیران ، در آبان ماه 1384 به عنوان موسسه­ای غیر دولتی و غیر انتفاعی با مجوز رسمی از مراجع قانونی تاسیس شده است