ماموریت

ماموریت بنیاد ، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمان­های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیل­گری و حمایت­گری است.

هدف اصلی بنیاد

توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان از طریق ترویج کارآفرینی