ارزش­هایی که باور داریم و سعی می­کنیم در مسیرش گام برداریم:

اثر گذاری اجتماعی، کرامت انسانی، شفافیت و پاسخگویی و پیشگامی و نوآوری به منظور توسعه ملی از طریق توسعه و ترویج کارآفرینی