اساسنامه

« بنياد توسعه کارآفرينی زنان و جوانان»

فصل اول-کليات


ماده ۱- نام موسسه

نام موسسه «بنياد توسعه کارآفرينی زنان و جوانان» که از اين پس در اين اساسنامه باختصار"بنياد" ناميده می شود.

ماده ۲- نوع فعاليت

کلیه فعالیت های بنیاد غیرسیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً فعالیت بنیاد از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.

ماده 3- موضوع فعالیت

عبارت است از توسعه و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان زنان و جوانان و زمينه‌سازی برای تبلور و تجلی خصيصه خودباوری و تلاش در جهت تحقق عينی شأن انسانی زنان و جوانان در جامعه به عنوان نيروهای اثربخش و کوشش برای توان‌افزايی آنان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گسترش مشارکت فعال آنان در توسعه و افزايش توان ملی کشور.

ماده 4- مدت

بنياد از تاريخ ثبت به مدت نامحدودی تشکيل  شده است.

ماده 5- تابعیت بنیاد

بنیاد تابعیت کاملاً ایرانی دارد.

ماده 6- مرکزاصلی بنياد و شعب آن

مرکزاصلی  بنياد در تهران می ‌باشد. هيأت مديره بنياد می ‌تواند نسبت به تغيير نشانی اصلی بنیاد در تهران  و يا ايجاد دفاتر و شعب  و نمایندگی و یا مراکز دیگربنياد در داخل یا خارج از ایران که لازم بداند اقدام و یا آنها را منحل نماید.

ماده 7- سرمايه بنياد

سرمايه اوليه بنياد مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال می ‌باشد که در بدو تأسیس تماماً توسط موسسان به نسبت مساوی پرداخت شده است.

ماده 8- منابع و درآمدهای بنیاد

سایر منابع و درآمدهای بنیاد بشرح ذیل خواهد بود:
1-8) وجوه نقدی و حق عضويت اموال منقول و غیر منقول که از سوی مؤسسان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد اهدا می گردد.
2-8)منابع حاصل از فعالیتهای بنیاد.
تبصره: کلیه اموالی که به بنیاد تعلق گرفته و یا خواهد گرفت جزء دارایی های بنیاد محسوب و در دفاتر قانونی بنیاد ثبت می گردد.

ماده 9- اهداف و وظايف بنیاد

اهداف و وظايف بنياد عبارت است از برنامه‌ريزی و فعاليت برای توسعه کارآفرينی زنان وجوانان و تحقق و تبلور آن در سطوح مختلف جامعه که اهم موارد آن به قرار زير می‌باشند:

1-9)  توسعه و ترويج خلاقيت ، نوآوری و کارآفرينی.
2-9)  کمک به تدوين و ساماندهی ايده‌ها و انديشه‌های خلاق و کارآفرين.
3-9)  پشتيبانی از فعاليتهای آموزشی و ترويجی کارآفرينی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای در  اين زمينه.
4-9) کمک به ارتقای ظرفيت مديريتی کارآفرينان.
5-9) ايجاد بانک اطلاعاتی و شبکه ارتباطی کارآفرينان با هدف ارائه پشتيبانی علمی، فنی و دريافت بازخوردهای لازم از جريان کارآفرينی در سطح کشور و منطقه و اقدام در جهت بهبود آن.
6-9) کمک به فراهم ساختن فرصتهای جديد کسب و کار درعرصه کارآفرينی.
7-9) تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين و مقررات مربوط به فضای کسب وکار و برقراری نظام‌های حمايتی در محيط کارآفرينی در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
8-9)  پيوند با تشکل‌های ملی و منطقه‌ای معتبر در حوزه کارآفرينی و کسب وکار.
9-9) کمک به ساماندهی خدمات مشاوره به کارآفرينان و مراجع قانونی ذيربط.
10-9) مشارکت در اقدامات ترويجی و اطلاع رسانی از طريق امور ديداری و شنيداری و ديگر روش های مربوطه.
11 -9) کمک به جذب و هدايت منابع دولتی و غير دولتی در طرح‌‌های موفق کارآفرينان
12-9) کمک به توسعه ظرفيت‌ها و قابليت‌های مراکز و موسسات آموزشی و مشاوره‌ای کارآفرينی
13-9)  همکاری مشترک با موسسات بين‌المللی و خارجی معتبر در راستای توسعه‌ کارآفرينی
14-9) کمک به ايجاد، تأسيس و مشارکت در تأسيس مراکز علمی ـ‌ فرهنگی و حمايت از كارآفرينی برای تحقق اهداف بنياد
15-9)  هر نوع فعاليت ضروری مرتبط برای تحقق اهداف بنياد
فصل دوم- ارکان بنياد

ماده 10- «بنياد» دارای ارکان زير است:

۱-  هيأت امناء

۲-  مجمع عمومی

۳-  هيأت مديره

۴-  مدیرعامل بنياد

۵-  بازرسان قانونی


فصل سوم- هیأت امنا


ماده 11- هيأت امنا

هیأت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل  می شود. هيأت امناء بنياد متشکل از 7 تا 40  نفر عضوبوده  که  از ميان كارآفرينان و اشخاص حقيقی و حقوقی که در يکی از عرصه‌های علمی، مديريتی، مالی، اقتصادی و اجتماعی واجد  صلاحيت بوده و از حسن شهرت و اعتبار اجتماعی نيز برخوردار باشند و نسبت به توسعه کارآفرينی زنان و جوانان علاقه‌مند بوده و آمادگی لازم برای حمايت از اينگونه فعاليتها را داشته باشند، انتخاب می گردند.


ماده 12- نحوه انتخاب اعضای هيأت امناء

هیأت مؤسس بنیاد،‌ اعضای اولیه هیأت امناء  محسوب  می شوند و پس از آن هرگونه تغيير در تعداد آن ها اعم از  افزايش و یا کاهش اعضاء به عهده و تصویب هيأت امناء خواهد بود.

تبصره: هيأت مديره و يا مجمع بنياد می ‌توانند پیشنهاد خود را به منظور معرفی اشخاص حقيقی و حقوقی برای عضويت در هيأت امنا‌ء  ارائه نمايند.

ماده 13- اختیارات هيأت امناء

اهم اختیارات  و هیأت امناء بشرح ذیل می باشد:

1-13)  تهيه و تصويب شرايط احراز و آئين‌نامه عضويت در هيأت امناء، هيأت مديره و مجمع عمومی.
2-13)  افزايش يا کاهش سرمايه بنياد.
3-13) تصويب گزارش نظارت بر حسن اجرای مصوبات هيأت امناء که توسط بازرسان قانونی ارائه می‌شود.
4-13) تصويب برنامه‌های راهبردی ( ميان مدت و بلند مدت) و تعیین  خط مشی کلی بنیاد.
5-13) داوری در موارد اختلاف فیما‌بين ارکان بنياد.
6-13) بررسی و تصويب موضوع انحلال بنياد.
7-13)عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بنياد بنا به صلاحديد اعضاء هيأت امناء.
8-13) انتخاب هيأت تصفيه در صورت تصويب انحلال بنياد.
9-13) تصويب هر نوع تغيير در اساسنامه بنياد.

ماده 14- جلسات هيأت امنا ـ حد نصاب

جلسات هيأت امناء بنیاد به صورت  عادی یک بار در سال بنا به‌ دعوت رئيس هيأت امناء و به صورت فوق العاده بنا به درخواست مجمع عمومی و یا حداقل سه نفر از اعضاء هیأت امناء تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امناء با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن باستثنای بندهای (6-13) و   (7-13) و (8-13) و (9-13)ماده 13 همواره با اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، هیأت امناء برای بار دوم و به فاصله 15 روز بعد دعوت و با حضور بیش از یک سوم از اعضاء هیأت امناء رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، بشرط آن که در دعوتنامه دوم نتیجه جلسۀ اول قید شده باشد.

تبصره: تصویب و اتخاذ تصمیم راجع به بندهای (6-13) و (7-13) و (8-13) و (9-13)از ماده  13 اساسنامه حاضر،‌ مستلزم رأی دو سوم اعضاء حاضر در جلسه رسمی خواهد بود.


ماده 15 - رئیس و نایب رئیس هیأت امناء

هیأت امناء در جلسه خود از بین اعضاء یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت امناء تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیأت امناء بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت امناء نخواهد بود. همچنین هیأت امناء می تواند برای اعضاء  خود سمت های دیگر تعیین نماید.


فصل چهارم- مجامع عمومی


ماده 16- مجمع عمومی

مجمع عمومی بنياد متشکل از اعضای هیأت امناء، اعضای اصلی و حقوقی بنياد می باشد که به صورت سالانه تشکيل جلسه می ‌دهد.

ماده 17- اختیارات مجمع عمومی

اهم اختیارات مجمع عمومی بشرح ذیل می باشد:

1-17) تصويب برنامه‌های اجرايی کوتاه‌مدت (سالانه) در چارچوب برنامه‌های راهبردی مصوب هيأت امناء.
2-17)  استماع و بررسی گزارشات هيأت مديره و بازرسان و تصويب آنها.
3-17) بررسی و تصويب پيشنهادات هيأت مديره.
4-17) بررسی و تصويب  ترازنامه و صورت های مالی .
5-17) تصويب گزارش نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی که توسط بازرسان قانونی ارائه می‌شود.
6-17) تصويب موافقتنامه‌های همکاريهای بين‌المللی با تشکل‌های حقوقی مشابه در ديگر کشورها به پيشنهاد هيأت مديره .
7-17) انتخاب و عزل و نصب  اعضاء هيأت مديره و مدیر عامل بنياد.
8-17) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حسابرس.
9-17) تصویب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره و اعضاء موظف و حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بنیاد.

10-17)  ارائه پيشنهاد اعضای جايگزين و جديد هيأت امناء .
11-17) ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه و يا انحلال بنياد به هيأت امناء .

12-17) تفویض اختیارات به هیأت مدیره.

تبصره 1: درصورت اختلاف نظر بين مجمع و هيأت امناء راجع به بند (7-17) اين ماده، نظر هيأت امناء نافذ و قطعي خواهد بود.

تبصره 2: کليه وظايف مجمع عمومی تا تشکيل رسمی اولين جلسه مجمع عمومی به عهده هيأت امناء می ‌باشد.

ماده 18- جلسات مجمع عمومی ـ حد نصاب

جلسه مجمع عمومی بنیاد باید لااقل سالی یکبار در تيرماه تشکیل گردد. دعوت از مجمع  توسط رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل بنیاد صورت خواهد گرفت. جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن همواره با اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل  نشد، مجمع عمومی برای بار دوم و به فاصله 15 روز بعد دعوت و با حضور هر عده از اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آن که در دعوت نامه دوم نتیجه جلسه اول قید شده باشد.

تبصره: اتخاذ تصمیم راجع به موضوع بند (11-17) ماده 17 مستلزم رأی دو سوم اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.


فصل پنجم - هیأت مدیره


ماده 19- عدۀ اعضا هيأت مديره

بنیاد به وسیله هيأت مديره ای مرکب از 7 نفر عضو كه توسط مجمع عمومي  از بین اعضاء و یا خارج از آن برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد.  مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورت عزل یا استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط از مدیران اصلی، اعضاء دیگر هیأت مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی بنیاد را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند. مدیر یا مدیران انتخاب شده برای بقیه مدت مدیریت جای عضو اصلی را خواهند گرفت.

تبصره: اعضای هيأت مديره مجاز به حضور در جلسات ساير ارکان بنياد بدون حق رأی میباشند، مگرآنکه عضو رسمی ارکان مربوطه باشند

ماده 20- مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خودبخود ادامه پیدا می کند.

ماده 21- رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته پس از مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد، از بین اعضاء هیأت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می نماید.حدود و اختیارات آن ها را آئین نامه داخلی بنیاد مشخص می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 22- مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره

هیأت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند، با دعوتنامه کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا در هر موقعی که ضرورت ایجاب کند، تشکیل می گردد.

ماده 23- محل تشکیل جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بنیاد و یا هر محل دیگری که در دعوتنامه قید شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 24- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه و حق دادن رأی با سمت وکالت

جلسات هيأت مديره در صورتی رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاء هيأت مديره، اصالتاً يا وكالتاً حضور داشته باشند. تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. هر مديری می تواند به عضو ديگر هيأت مديره با مسئوليت خود كتباً وكالت دهد كه در جلسه هيأت مديره حضور يافته و از طرف او رأی بدهد. هيچ مدير يا نماينده ای نمی تواند در آن واحد وكالت بيش از يك عضو ديگر هيأت مديره را داشته باشد. مدير عامل بنیاد  در جلسات هيأت مديره شركت نموده، در صورتی كه عضو هيأت مديره باشد حق رأی نيز دارد. ليكن در صورتيكه عضو هيأت مديره نباشد می تواند در جلسه حضور يابد اما حق رأی نخواهد داشت.

تبصره: حضور اعضاء هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده 25- تصمیمات امضا شده

تصمیماتی که بامضاء کلیه  مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره  اتخاذ شده باشد.

ماده 26- صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورت جلسه ای توسط دبير هيأت مديره تنظيم و به امضاء تمامی مديران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هيأت مديره نام مديرانی كه حضور دارند يا غايب می باشند و خلاصه ای از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه، با قيد تاريخ در آن ذكر می گردد.

ماده 27- اختیارات و وظايف هيأت مديره

هیأت مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و به جز در موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آن ها طبق قانون و اساسنامه در صلاحیت هیأت امناء و مجامع است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بنیاد می باشد. مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع بنیاد بوده و نیز بدون هیچ محدودیتی دارای اختیارات مشروحه ذیل می باشد.

۱-27) نظارت و هدايت کليه فعاليتهای بنياد.

۲-27) بررسی و تصويب همکاريهای بين‌المللی با تشکل‌های حقوقی مشابه در ديگر کشورها جهت پيشنهاد به مجمع عمومی .

۳-27) تهيه برنامه‌های راهبردی و ارائه به اجلاس سالانه مجمع عمومی جهت نظرخواهی و ارائه برای تصويب هيأت امناء.

۴-27)  پيگيری مصوبات و موارد ارجاعی مجمع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۵-27)  نظارت بر حسن اجراي برنامه و بودجه سالانه مصوب مجمع عمومی در چارچوب برنامه راهبردی مصوب.

۶-27) تاييد گزارش سالانه مالی و عملکرد هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومی و هيأت امناء.

۷- 27) اتخاذ تصميم در حدود پيشنهادها و گزارشهای مدیر عامل بنياد.

۸-27) تصويب برنامه و آئين‌نامه تشکيل جلسات هيأت مديره و نحوه اداره جلسات.

۹-27) تصويب حق عضويت و تصويب يا لغو عضويت و خروج افراد عضو با توجه به شرايط مندرج در این اساسنامه و آئين‌نامه‌های مصوب هيأت امناء.

۱۰-27)  تهيه گزارش عملکرد سالانه و اعلام نظر نسبت به گزارشهای بازرسان قانونی.

۱۱-27) تصويب آئين‌نامه‌ها و تشکيلات بنياد.

۱۲-27) تصويب مديريت مناطق، شعب، نمايندگی و تعيين حدود وظايف و اختيارات و تشکيلات آنها به پيشنهاد مدیر عامل بنياد.

۱۳-27) تصويب حقوق و مزايای مدیر عامل بنياد.

۱۴-27) معرفی امضاهای مجاز به بانک و سایر مراجع.

۱5-27) انعقاد هر نوع معاملات اعم از رهنی ـ قطعی ـ و اجاره و نيز ساير عقود اسلامي راجع به اموال اعم از منقول و غيرمنقول بنام بنياد و نيز تنظيم و امضاء قراردادهای مالی و فسخ و احاله آنها که جزء اهداف و موضوع فعاليت بنياد باشد.

۱6-27) دريافت مطالبات و قبول وقف و هدايا و کمکهای نقدی و غيرنقدی اشخاص حقيقی و حقوقی بنام و برای بنياد و همچنين پرداخت ديون بنياد.

۱7-27) اقدام به تقاضای ثبت هر گونه علامت اختصاصی که مناسب اهداف و فعاليتهای بنياد باشد.

18-27) تحصيل اعتبار و استقراض و اخذ تسهيلات مالی از کليه بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوقهای قرض‌الحسنه برای انجام اهداف و فعاليت‌های بنياد.

19-27) کليه قراردادها و اسنادی که برای بنياد تعهد مالی ايجاب می‌کند ازجمله چک‌ها و بروات و سفته‌ها و حواله‌ها بايد به امضای مدیر عامل بنياد و يکی از اعضای هيأت مديره برسد، هر يک از صاحبان امضای مجاز می ‌توانند حق امضای خود را به مسئوليت خود به شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند.

تبصره: هيأت مديره ميتواند بخشی از اختيارات خود را به مدیر عامل بنياد تفويض نمايد.

ماده 28- مدیر عامل بنياد

هیأت مدیره باید یک نفر را از بین اعضاء خود و یا خارج که ایرانی و خوشنام باشد را به عنوان مدیر عامل بنیاد انتخاب نماید و حدود اختیارات و مدت تصدی وحقوق و سایر مزایای شغلی او را تعیین کند. هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات  مشروحه خود را با حق توکیل و با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره  باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره  : نام و مشخصات و حدود اختيارت مدير عامل بنیاد بايد با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هيأت مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی  آگهی  شود.

ماده 29- وظايف مدیر عامل بنياد

۱-29) مديريت و نظارت بر عمليات و کليه امور اجرايی و تشکيلات و ايجاد هماهنگی ميان مديريت‌های مختلف مناطق، شعب، تشکيلات ستادی و تصميم‌گيری لازم بر حسب اختيارات و وظايف محوله

۲-29) ابلاغ و پيگيری اجرای مصوبات ارکان بنياد

۳-29) مديريت تهيه برنامه‌های راهبردی، برنامه وبودجه و گزارش‌های عملکرد سالانه و ارائه آن به مراجع ذیربط

۴-29) ارائه پيشنهادها جهت رشد و پيشرفت فعاليتهای بنياد به هيأت مديره

۵-29) ارائه برنامه و موافقتنامه‌های همکاريهای بين‌المللی با تشکل‌های مشابه حقوقی در ديگر کشورها جهت تأييد هيأت مديره و پيشنهاد به مجمع عمومی

۶-29) پاسخگويی به دعاوی و پيگيری امور قضايی وحقوقی در داخل و خارج از کشور از هر قبيل

۷-29) اداره جلسات هيأت مديره

۸-29) نمايندگی بنياد در مراجع ذيصلاح

۹-29) پيشنهاد تشکيلات و آئين‌نامه‌های اجرائی مربوطه برای تصويب مراجع ذيربط بنياد.

۱۰-29) پيشنهاد لغو يا پذيرش عضويت در بنياد حسب آئين‌نامه مصوب.

۱۱-29) ارائه برنامه و آئين‌نامه مجمع عمومی سالانه به هيأت مديره برای تصويب.

۱۲-29) پيشنهاد اعضای هيأت مديره و رؤسای مناطق و شعب و نمايندگی‌ها به هيأت مديره برای تصويب

13- 29) استخدام و نصب و عزل کليه کارکنان موسسه و تعيين سمت و ميزان حقوق و دستمزد و پاداش و پرداخت آنها و ساير شرايط استخدامی بر طبق مقررات و آئين‌نامه‌های مالی و استخدامی می‌باشد.

14-19) ساير اموري كه از طرف اركان بنياد ابلاغ شود.

تبصره: مديرعامل می‌تواند با تصويب هيأت مديره برخی يا تمام اختيارات خود را به اشخاص حقيقی يا حقوقی تفويض نمايد.


فصل ششم- مقررات مشترک


ماده 30- وسیله دعوت هیأت امنا یا مجامع عمومی

در کلیه موارد  دعوت اعضاء هیأت امناء و یا مجامع عمومی برای تشکیل جلسات با ارسال دعوتنامه کتبی از طریق دورنگار بعمل خواهد آمد و دستور، تاریخ و محل تشکیل جلسات با قید ساعت و نشانی کامل در  آن ذکر خواهد شد.

تبصره: در مواقعی که کلیه اعضاء هیأت امناء یا مجمع عمومی در جلسه حاضر باشند،  ارسال دعوتنامه کتبی و رعایت تشریفات فوق الزامی نیست.

ماده 31- محل برگزاری جلسات هیأت امناء یا مجامع عمومی

جلسات هیأت امناء و مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده در مرکز اصلی بنیاد یا محلی که در دعوتنامه تعیین می شود،  منعقد و برگزار خواهد شد.

ماده 32- وکالت و نمایندگی

در کلیه جلسات هیأت امناء یا مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام  قانونی اعضاء و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم وکالتنامه و برگه نمایندگی خواهد بود.

ماده 33- هیأت رئیسه جلسات

جلسات هیأت امناء و مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو نفر ناظر که از بین اعضاء انتخاب می گردند و همچنین یک نفر منشی که  از بین اعضاء یا از خارج تعیین می گردد اداره خواهد شد.

ماده 34- طریقه اخذ رأی

اخذ رأی بطور علنی بعمل می آید مگر این که هیأت امناء یا مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی بطور مخفی صورت گیرد.

ماده 35- تمدید جلسات

هر گاه در جلسات هیأت امناء یا مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه،‌ مورد اخذ تصمیم واقع نشوند،‌ هیأت رئیسه جلسه می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج ارسال دعوتنامه مجدد نیست و در جلسات بعد جلسه با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 36- صورتجلسات

از مذاکرات و تصمیمات جلسات هیأت امناء یا مجامع عمومی عادی یا فوق العاده،‌ صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضاء هیأت رئیسه جلسه رسیده  و یک نسخه از آن در مرکز بنیاد نگهداری خواهد شد.

ماده 37- اثر تصمیمات

هیأت امناء و مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل گردند، نماینده عمومی اعضاء هستند و تصمیمات آن ها برای همگی اعضاء ولو غائبین و مخالفین الزام آور  می باشد.


فصل هفتم - بازرسان

ماده 38- ترتیب انتخاب بازرسان

مجمع عمومی يک نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان بازرس علی ‌البدل بنياد برای مدت يکسال انتخاب مي‌نمايد،  انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل بجای او انجام وظیفه خواهد نمود.  بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 39- وظايف بازرسان

اهم وظایف بازرسان بشرح ذیل می باشد.

1-39) تهيه گزارش بازرسي از روند شکل‌گيري و چگونگي تحقق مفاد اساسنامه و اهداف مأموريتها و برنامه‌های بنياد.

2-39) نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومی توسط هيأت مديره و ديگر ارکان بنياد و ارائه گزارش به مجمع عمومی.

3-39) تهيه گزارش بازرسي از روند و چگونگی تحقق مصوبات هيأت امناء جهت ارائه به هيأت امناء.

4-39) انتخاب حسابرس مالي براي بنياد.

5-39) تهيه گزارش حسابرسي مالي و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد رئيس بنياد و هيأت مديره براي حسابرسي و اظهار نظر هيأت مديره جهت تقديم به مجمع عمومی.

تبصره: بازرس درصورت لزوم می‌تواند به طريق فوق‌العاده هريک از ارکان بنياد را دعوت به تشکيل جلسه نمايد.

ماده 40- اختیارات بازرسان

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بنیاد را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.فصل هشتم- سال مالی و حسابهای بنیاد


ماده 41- سال مالی

سال مالی بنیاد روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی بنیاد از تاریخ تشکیل شروع و در تاریخ 29 اسفند همان سال پایان می پذیرد.

ماده 42- حساب های سالانه

هیأت مدیره بنیاد باید پس از انقضای هر سال مالی، صورت دارایی و دیون بنیاد را در پایان سال و همچنین صورت های مالی و عملکرد بنیاد را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بنیاد طی سال مالی مزبور تنظیم کرده و لااقل یکماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی در اختیار بازرسان گذاشته تا پس از رسیدگی با گزارش به مجمع عمومی بنیاد تقدیم گردد.

ماده 43- مفاصا

تصویب صورت های مالی و عملکرد هر سال مالی بنیاد از طرف مجمع عمومی، بمنزله مفاصا حساب برای همان دوره مالی برای هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 44- وجوه مازاد بنیاد

کلیه وجوه مازاد بر هزینه های بنیاد در حساب مخصوصی بنام مؤسسه نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 45- خدمت در بنياد

خدمت در بنياد افتخاری است مگر درسطح مشاغل موظف و يا استفاده از خدمات تخصصی که بنا به دلايل اداری و تشکيلاتی و يا به موجب قوانين و مقررات مستلزم پرداخت حقوق و حق‌الزحمه باشد.


فصل نهم- شرایط عضويت در بنياد
ماده 46- تعريف عضو
عضو،  شخصی حقيقی يا حقوقی به عنوان کارآفرين يا حامی کارآفرينی است که با پذيرش اساسنامه حاضر و براساس آئين‌نامه های مصوب هيأت امناء و تصويب هيأت مديره به عضويت بنياد پذيرفته می ‌شود.
ماده 47- نحوه عضويت در بنیاد

شرایط و نحوه عضویت در بنیاد بشرح ذیل می باشد:

1-47)  شرايط عمومی

الف)  داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه اي که به تأييد 3 نفر از اعضای مجمع عمومي رسیده باشد.

ب) پذيرش اساسنامه و آئين نامه عمومی مصوب بنياد


2-47) شرايط اختصاصی

داشتن يکی از شرايط اختصاصی ذیل برای عضویت در بنیاد لازم است

الف)کارآفرين         ب) حامی کارآفرين               ج)  فعال در ترويج و توسعه کارآفرينی

ماده 48- انواع عضويت در بنیاد:

1-48) عضو حقیقی: کليه اشخاص حقيقی که بر اساس ضوابط و شرايط تعيين‌شده درماده 48 به عضويت پذيرفته شده‌اند و دارای حق رأی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن هستند.

2-48) عضو دائمی: کلیه اعضاء هيأت امناء،  عضو دائمی بنياد می ‌باشند.

3-48) عضو افتخاری: اشخاص حقيقی يا حقوقی که به لحاظ عملکرد درخشان در يکی از زمينه‌های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در جهت تحقق اهداف بنياد به عضويت افتخاری پذيرفته می شوند.

4-48) عضو حقوقی: موسسات، شرکتها و ديگر شخصيت‌های حقوقی که علاقه‌مند به فعاليت‌های بنياد بوده و با پذيرش اساسنامه و ضوابط مصوب و پرداخت حق عضويت به عنوان عضو پذيرفته و از خدمات بنياد بهره مند می ‌شوند.

تبصره: هر شخص حقوقی عضو بنیاد دارای يک رأی می ‌باشد و حق انتخاب کردن دارد ولی حق انتخاب شدن در ارکان بنياد را ندارد.

5-48) عضو وابسته: کلیه کسانی که از خدمات بنياد به نحوی استفاده کرده و منتفع می شوند، عضو وابسته محسوب می گردند. شرايط و نحوه عضويت این اعضاء بر اساس آئين‌‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.


ماده 49- حق عضويت

تمامی اعضاء بنیاد ملزم به پرداخت حق عضويت سالانه بنياد می ‌باشند. تعیین ميزان حق عضويت و نحوه پرداخت آن بنا به پيشنهاد مدیر عامل بنیاد و تصویب هيأت مديره خواهد بود.


فصل دهم - سایر مقررات


ماده 50- نحوه تمليک اموال و دارائی های بنیاد

کليه اموال و دارائی‌های بنیاد که از طريق عقود ناقله شرعی و قانونی از قبيل وقف،  صلح، هبه و امثال آن که به تملک بنياد در آمده و یا خواهد آمد کماکان در مالکيت بنياد باقي خواهد ماند و بنياد صرفاً در مورد تبديل به احسن‌ اموال غير منقول خود می ‌تواند توسط مقامات تصميم‌گيرنده بنياد معاملاتی نسبت به اموال یاد شده  انجام دهد.

ماده 51- انحلال

بنياد تنها در صورت تصويب هيأت امناء منحل می ‌شود. تشريفات انحلال و نحوه اجرای آن و تعیین و انتخاب هیأت تصفیه و سایر موارد آن به عهده هيأت امناء خواهد بود.

ماده 52- نحوه تعيين تکليف اموال و دارائی ‌های بنياد پس از انحلال

دارائی ‌های بنياد پس از کسر و پرداخت ديون متعلقه به اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی، دولتی و غيردولتی و هزينه‌های تصفيه به تشخيص هيأت امناء به يک يا چند مرکز آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و يا ترويجی، غيرانتفاعی و يا دولتی کارآفرينی اهداء خواهد شد.

ماده 53- بودجه و مواد متفرقه:

بودجه بنیاد از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس و حق عضویت تأمین می شود.

تبصره 1: انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.

تبصره 2: برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تأئید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی به نیروی انتظامی امکان پذیر است.

تبصره 3: نصب صندوق صدقات در اماکن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است.

تبصره 4: کمکهای نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب بنیاد منظور یا در قبال ارائه رسید در محل بنیاد دریافت شود و کمکهای غیرنقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداکننده صورت گیرد.

تبصره 5: هرگونه کمکهای (خارجی) بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت بگیرد و شرح کمکهای دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور گزارش شود.

فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که براساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیرقانونی بودن موسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.

ماده 54- موضوعات پیش بینی نشده

ساير مواردی که در  اساسنامه حاضر پيش‌بينی نشده،است، تابع مقررات و قوانين جاریه کشور بوده  و طبق آن عمل می ‌گردد.

ماده 55- تصویب اساسنامه

اين اساسنامه مشتمل بر55 ماده و19 تبصره می باشد و به تصويب هيأت امناء بنیاد رسيده است.