سال آغاز:

سال ها91-92

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

اجرای رویداد ترویجی در مدارس

همراهان:

  • هیات مدیره بنیاد
    موسسه خیریه امام علی