سال آغاز:

سال های 91-92

اهداف:

-اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيندکارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

-کمک به شناسايی و کشف استعدادهای کارآفرينی در ميان جامعه دانش آموزی

-کمک به بسترسازی برای تفکر خلاق و پرورش ايده­های نو با رويکرد کارآفرينی و سمت گيری در بازار کسب

دستاوردها:

-آموزش 40 دانش آموز در هنرستان بانو ذکایی یزد با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

-رسیدن 13 ایده به بخش نهایی

-برگزاری نمایشگاه از آثار و ایده های تولیدی دانش آموزان به مدت سه روز

همراهان:

  • هیات مدیره بنیاد
    بنیاد گرامی یزد
  • مدرسه بانو ذکایی یزد
  • خیرین و حامیان استان یزد