نام و نام خانوادگیسمت در بنیادتحصیلات
سید  محمد جعفر مرعشی شوشتریرئیس هیات مدیرهکارشناسی ارشد مهندسی سیستم ها
فیروزه صابرمدیر عاملکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ماهرخ فلاحینائیب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم تربیتی
نجما هاشمی فشارکیعضوکارشناسی ارشد حسابداری
سعید جابر انصاریعضوکارشناسی ارشد مهندس مکانیک
ناصر براتیخزانه دارکارشناسی مهندسی صنایع
مرسده نادریعضوکارشناسی ارشد تجارت بین الملل