نام و نام خانوادگیتحصیلاتسمتزمینه فعالیتایمیل

زهرا عمرانی

کارشناسی ارشد مدیریت ان جی اوهامدیر طرح توسعه محلی
سرپرست گروه پژوهش و کارشناسی  سری‌فیلم‌های مستند کارستان
توسعه محلی،پژوهش و تحقیقz.emrani@foundationed.com
ندا شمسکارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزیکارشناس مسئول

توسعه جامعه محلی در سیستان و بلوچستان

طرح جوانان در سیستان و بلوچستان

کارشناس کارگروه کارآفرینی
nedasoe@gmail.com
ساناز قربانیکارشناسی ارشد مطالعات زنانکارشناس مسئول

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

توان افزائی جوانان
توسعه ارتباطات بنیاد

ghorbanisanaz65@gmail.com
ناصر نوربخشکارشناسی ارشد جامعه شناسیمسئول طرح اتاق کارآفرین مدارسطرح اتاق کارآفرینی مدارس

Naser.nurbakhsh@gmail.com

مرضیه محمودیکارشناسی ارشد علوم سیاسیکارشناس اموربین المللامور بین الملل

marzi.ahrar67@gmail.com