نام و نام خانوادگیتحصیلاتسمتزمینه فعالیتایمیل

زهرا عمرانی

کارشناسی ارشد مدیریت ان جی اوهامدیر پروژهتوسعه محلی،پژوهش و تحقیقz.emrani@foundationed.com
ندا شمسکارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزیمدیر پروژه توسعه جامعه محلی

توسعه جامعه محلی در سیستان و بلوچستان

طرح جوانان در سیستان و بلوچستان

کارشناس کارگروه کارآفرینی
n.shams@foundationed.net
ساناز قربانیکارشناسی ارشد مطالعات زنانمسئول توسعه ارتباطات

طرح اتاق کارآفرینی مدارس

توان افزائی جوانان
توسعه ارتباطات بنیاد

s.ghorbani@foundationed.net
ناصر نوربخشکارشناسی ارشد جامعه شناسیمدیر پروژه طرح اتاق کارآفرین مدارسطرح اتاق کارآفرینی مدارس

Naser.nurbakhsh@gmail.com

مرضیه محمودیکارشناسی ارشد علوم سیاسیکارشناس اموربین المللامور بین الملل

marzi.ahrar67@gmail.com