بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان یک سازمان مردم نهاد و غیر انتفاعی است که از سال 1384 به همت جمعی از کارآفرینان و علاقمندان به موضوع کارآفرینی بنیان نهاده شد. هدف اصلی بنیاد توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین جامعه زنان و جوانان است و تا کنون پروژه های بسیاری در این حوزه در مناطق کمتر توسعه یافته انجام داده است.

بنیاد هم اکنون روی سه حوزه فعالیت های خود را متمرکز نموده است :


توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

اتاق کارآفرینی مدارس ویژه نوجوانان و دانش آموزان

توسعه جامعه محلی با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

این حوزه ها با پشتیبانی فعالیت های ترویجی، مطالعات پژوهشی و مستندسازی زندگی کارآفرینان انجام میگیرد.