ماموریت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان چیست؟

ماموریت بنیاد ، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمان­های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیل­گری و حمایت­گری است.

بنیاد چه فعالیت هایی را دنبال می کند؟

بنیاد فعالیت هایی را دنبال می کند که:

نخست به ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سطح کشور کمک کند.

دوم به ساماندهی و تدوین ایده های کارآفرینان و فراهم ساختن خدمات پشتیبانی کننده در زمینه های علمی، آموزشی، مشاوره ای، تسهیلات مالی و... منجر شود.

سوم به توسعه ظرفیت مدیریت کارآفرینانه از طریق کمک به فراهم ساختن زمینه مناسبات حرفه ای میان کارآفرینان و جذب، هدایت و بهره مندی بهینه از منابع بخش خصوصی و ارتباط موثر با دولت و سایر نهادهای رسمی برای اصلاح محیط قانونی بازار کسب و کار منجر شود.

چهارم به ایجاد و تقویت تشکل های حرفه ای و موسسات خصوصی توسط زنان و جوانان کمک کند.

مخاطبین بنیاد چه کسانی هستند؟ آیا مردان و پیش کسوتان مخاطب بنیاد نیستند؟

مخاطبین اصلی بنیاد زنان و جوانان، خاصه آنان که علاقه مند به طی مسیر در فرآیند کارآفرینی و کسب کار هستند. البته توجه به جوانان به دلیل اهمیت جمعیت جوان کشور به عنوان سرمایه امروز و فردای کشور است و در این تعریف جوانان اعم از زن و مرد هستند. تاکید ویژه بر زنان به دلیل قرار گرفتن ایشان در متن موضوع –نه حاشیه- است که سبب ایفای نقش هرچه موثر تر ایشان در کارآفرینی می باشد. پیشکسوتان سرمایه هایی هستند که در تحقق اهداف بنیاد، الگو و راهنما خواهند بود.

بنیاد چگونه به سوی اهداف خود گام بر می دارد؟

بنیاد سه  نقش اساسی برای خود تعریف کرده است. نخست شبکه سازی،دوم مدل سازی و سوم الگوسازی  که طیفی از نوکارآفرینان، نوجوانان، کارآفرینان و کارآفرینان اجتماعی را در خود جای می دهد.

فعالیت های بنیاد از طریق تعریف طرح های پژوهشی، ترویجی، آموزشی و مشاوره ای برنامه ریزی و مورد اجرا قرار می گیرد.

حوزه های اصلی فعالیت بنیاد کدامند؟

1-توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

جامعه هدف:مهارت آموزان فنی و حرفه ای، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان و جوانان مستعد و صاحب ایده

هدف:کمک به شناسایی و شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای زنان و جوانان در عرصه کسب و کار

2-اتاق کارآفرینی مدارس

جامعه هدف:دانش آموزان(سایر ذینفعان: معلمان و والدین)

هدف: ترویج و آموزش کسب و کار و کارآفرینی در بین دانش آموزان

3-توسعه محلی با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

جامعه هدف: جامعه محلی با تاکید بر زنان و نهادهای مدنی

هدف: توسعه ظرفیت های مدیریتی نهادهای مدنی ملی و محلی، توسعه جامعه محلی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی زندگی