تاریخ آغاز:

92-93

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

-آموزش 35 دانش آموزان هنرستان علم و صنعت کرج با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

-رسیدن 6 ایده به بخش نهایی طرح

-برگزاری نمایشگاه از آثار و ایده های دانش آموزان

همراهان:

هیات مدیره هنرستان علم و صنعت کرج