تاریخ آغاز:

سال 96

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

  • آموزش 45دانش آموزان دو مدرسه نمونه دولتی عاشورا و آرمیتا در شهرستان ری
  • برگزاری یک رویداد ترویجی

همراهان:

  • حامیان بنیاد
  • آموزش و پروش ناحیه
  • مدیران و مسئولان دو مدرسه ری و آرمیتا