تاریخ آغاز:

سال 1396

اهداف:

ترویج و آموزش کارآفرینی و خلاقیت در بین دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرينی در مدارس و ترغيب دانش­آموزان برای ورود به فرآيند کارآفرينی و ايجاد کسب و کارهای جديد

دستاوردها:

آموزش 80 دانش آموز در چهار مدرسه

برگزاری یک رویداد استارتاپ دانش آموزی

کارگاه آموزشی برای 20 معلم

همراهان:

منطقه آزاد چابهار