تاریخ آغاز:

سال 1393 تا کنون

اهداف:

-کشف استعدادهای خلاق و کارآفرینانه در میان جوانان خرمشهر و آبادان.

-ترغیب جوانان برای ارائه ایده های نو در مسیر کسب و کار و کارآفرینی.

-پرورش ایده های نو و کارآفرینانه جوانان.

-ایجاد کسب و کارهای جدید توسط جوانان صاحب  ایده های نو.

 

دستاوردها:

-آموزش 130 جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

-ارائه بیش از 200 نفر ساعت مشاوره برای جوانان صاحب ایده

-ایجاد 16 کسب و کار توسط جوانان -صاحب ایده و ایجاد اشغال برای بیش از 50 نفر از جوانان و زنان خرمشهر و آبادانی

-کمک به برگزاری و شرکت در حداقل 5 نمایشگاه آثار کسب و کار

-تداوم مشاوره ها

همراهان:

  • سازمان منطقه آزاد اروند
  • موسسه خیریه بهار خرمشهر
  • حامیان بنیاد