طرح ملی توان افزائی زنان با رویکرد کسب وکار با هدف آگاه سازی مخاطبان به مزیت های اقتصادی و فرصت های کسب و کار بومی، آشناسازی مخاطبان با فرایند شکل گیری کسب و کار و کارآفرینی،ترغیب مخاطبان جهت ورود به عرصه ی کسب و کار و کارآفرینی با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در 31 استان کشور و به صورت ملی در حال اجرا است.

مخاطبان طرح:

 • تعداد 100 نفر از زنان جوان هر استان(لازم به ذکر است 30 درصد از این 100 نفر به جامعه مردان اختصاص دارد)
 • حداقل 20 و حداکثر 40 سال
 • جوانانی که علاقمند به خویش فرمائی هستند
 • جوانانی که دارای ایده های کسب و کار هستند
 • جوانانی که صاحبان کسب و کارهای نو پا هستند.

محتوای برنامه اجرایی:

این برنامه در سه روز انجام خواهد شد.

برنامه روز اول (از ساعت 8:00 تا 16:00)

-صبح:

 • آموزش جستجوی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی

          (مزیت های اقتصادی بومی- محیطی)

 • ارائه مدل و الگوی کارآفرین موفق (بومی و غیربومی)

          (عوامل موفقیت فردی و اجتماعی)

 • ویژگیها و انواع کارآفرینی
 • ایده یابی

-عصر:

 • بوم مدل کسب و کار
 • ترسیم نقشه راه

برنامه روزهای دوم و سوم ( از ساعت 8:00 الی 16:00):

 • برگزاری جلسات مشاوره – مصاحبه با مخاطبان به صورت فردی یا گروهی
 • جمع بندی و مشخص شدن دقیق نیازها در بخش های :
 1. نیاز به آموزش های کسب و کار و تجاری سازی ایده
 2. نیاز به مشاوره کسب و کار و جذب منابع
 3. نیاز به مشاوره در توسعه کسب و کار و شبکه سازی

اخبار طرح