طرح ملی توسعه ظرفیت سازمان های مردم نهاد

سال آغاز:

95-96

اهداف:

- شناسایی قابلیت های نهادهای بومی غیردولتی در سطح ملی با رویکرد توانمندسازی و توسعه کسب و کار و کارآفرینی

-کمک به توسعه ظرفیت مدیریت سازمان های مردم نهاد

-کمک به توان افزائی کارشناسی و اجرائی جامعه هدف در جهت ارائه خدمات بهتر در حوزه های کاری

- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به نمایندگان دو سازمان مردم نهاد از 31 استان کشور، به بیان دیگر آموزش و مشاوره 61 نفر از سمن‌های کشور با هدف توسعه ظرفیت مدیریت و کارشناسی آن‌ها

دستاوردها

  • شرکت50 نماینده از سازمان های مردم نهاد از 31 استان کشور
  • برگزاری10 کارگاه (هر کارگاه 5 ساعت)
  • 2500 نفر ساعت آموزش (1750 نفرساعت تا کنون)
  • مهمانان و بازدیدها: 5 نفر
  • پروژه‌های دریافت شده از سوی شرکت کنندگان:
  • 27 پروژه در بازبینی اول
  • 15 پروژه دربازبینی نهایی(تایید نهایی)
  • تائید سه طرح تا کنون توسط معاونت زنان و تعلق بودجه

همراهان:

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری